دستگاه پمپ کنترل فشار بخار فیشر Fisherr 1B and 1BR Constant – Pressure Pump Governor Actuators

پمپ کنترل فشار بخار فیشر Constant – Pressure Pump Fisherr 1B , 1BR برای حفظ فشار تخلیه در توربین ها و یا پمپ های رفت و برگشتی بخاراستفاده می شود. این پمپ فشار ثابت فیشر  ۱B, 1BR برای کاهش فشار و یا ثابت نگه داشتن آن در صنعت بکار  برده می شود که این دستگاه را به وسیله قابل اطمینانی جهت استفاده در صنایع پتروشیمی تولید برق(نیروگاهها) و یا صنعت نفت بدل کرده است.