کپسول گاز کالیبراسیون گاز سنج هانیول BW Max XT II

کپسول گاز کالیبراسیون، مونوکسید کربن 100 پی پی ام، سولفید هیدروژن 25 پی پی ام، 50 درصد LEL متان، 18 درصد اکسیژن تعادل گاز کالیبراسیون نیتروژن، با حجم  34 لیتر برای کالیبراسیون گاز سنج های هانیول BW™ Max XT ll استفاده می شود.