فتومتر پرتابل مولتی پارامتر کلر مدل HANNA HI97745

فتومتر پرتابل مولتی پارامتر HANNA HI97745  فتومتر برای اندازه گیری  pH ، کلر (آزاد و کل)، سختی ( ناشی از کلسیم، منیزیم و کل) و آهن در آب طراحی شده است.