فتومتر قابل حمل و آزمایشگاهی کلر کل و آزاد مدل HANNA HI97771

فتومتر قابل حمل و آزمایشگاهی HANNA HI97771 برای اندازه گیری کلر کل  و آزاد با رنج بالا در آب  طراحی شده است