تستر و PH متر بی سیم پنیر HALO2 مدل Hanna HI9810322

تستر و PH متر پنیر HALO2 مدل Hanna HI9810322 برای سادگی تست پی اچ در طول فرآیند ساخت پنیر شاخته شده است