تستر PH پوست بدن و سر هانا آمریکا مدل HANNA HI981037

تستر PH پوست بدن و سر هانا آمریکا مدل HI981037 جهت سادگی در آزمایش پی اچ در زمینه های پزشکی زیبایی طراحی شده است