فوتومتر پرتابل آزمایشگاهی کلر کل هانا آمریکا مدل HANNA HI97761

فتومتر قابل حمل هانا  HI97761 برای اندازه گیری کلر کل با برد بسیار پایین در آب طراحی شده است. HANNA HI97761  یک سیستم نوری برتر را برای  اندازه گیری ها ارائه می دهد که شامل یک آشکارساز مرجع و فیلترهای تداخل نوری  می باشد.