منبع تغذیه دوبل ترکینگ قابل برنامه ریزی سری VICTOR VC-3700

منبع تغذیه دیجیتال کمپانی ویکتور سری VC-3700  شامل 4 مدل VC3731 و VC3732 و VC3721 و VC3722  می باشد که به صورت دوبل با قابلیت ترکینگ و برنامه ریزی طراحی شده اند.