اهمیت دما و رطوبت در مرغداری

اهمیت دما و رطوبت در مرغداری

در پنج روز اول دما و رطوبت نسبی باید حداقل دوبار در روز و سپس حداقل روزی یکبار کنترل شود. دماسنج‌ها، رطوبت سنج‌ها و سنسورهای سیستم‌های اتوماتیک باید در سطح ‌‌جوجه‌ها یعنی حداکثر در 30 سانتیمتری سطح زمین قرار گیرند. لازم است که از دماسنج‌های سنتی نیز استفاده شود تا از درستی عملکرد سنسورهای الکترونیکی سیستم‌های اتوماتیک اطمینان حاصل گردد. سنسورهای اتوماتیک باید حداقل یکبار در هر دوره جوجه ریزی تنظیم شوند.