سنسور فشار گیج (Gauge pressure sensor)

این سنسور دارای کاربردهای متفاوتی است چون  برای اندازه‌گیری فشار یک نقطه نسبت به فشار اتمسفر یک در نقطه ای دیگر کالیبره می شود. گیج فشار تایر نمونه ای از نشانگر فشار گیج است. هنگامی که گیج فشار تایر مقدار صفر psi را نشان می دهد فشار داخل تایر psi 14.7 است،  این فشار همان فشار یک اتمسفر است.

                                                                        سنسور فشار گیج

سنسور فشار تفاضلی(Differential pressure sensor)

این سنسور اختلاف فشار بین ۲ یا چند نقطه را که به عنوان ورودی معرفی می شوند را اندازه گیری می کند.

برای نمونه  این سنسورها جهت اندازه گیری افت فشار در فیلتر روغن، هم چنین برای اندازه گیری دبی یا سطح در مخازن به کار می رود.

                                                               

سنسور فشار معین(Sealed pressure sensor)

این سنسور همانند سنسور گیج فشار عمل می کند با این تفاوت که در هنگام ساخت توسط سازنده برای اندازه گیری فشار نسبت به فشار سطح دریا (در حدود ۱۴٫۷Psi) کالیبره می شود.

این سنسورها  جهت اندازه گیری فشار در شرایط دمایی ثابت  و فشار بالا استفاده می شوند، به عنوان مثال در شرایط فشار بالا که دیافراگم قادر به تحمل آن نیست  استفاده از این سنسور متداول است.

                                                           

کلمات کلیدی: