همکاری با ما

همکاری با ما

نام و نام خانوادگی

نام پدر

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی
دیپلمفوق دیپلمکارشناسیکارشناسی ارشددکترا

معدل آخرین مدرک

وضعیت نظام وظیفه
مشمول خدمتمعافپایان خدمتدر حال خدمت

حقوق درخواستی

تخصص

تجربه کاری

توضیحات اضافی

ایمیل

شماره تماس

فایل رزومه

PH متر ، اسید سنج | ابزار دقیق | تجهیزات آزمایشگاهی | ترمومتر لیزری | دوربین حرارتی | دیتالاگر دما و ترموگراف | رطوبت سنج | ضخامت سنج رنگ و فلز | فلومتر، بادسنج | مولتی متر