همکاری با ما

همکاری با ما

همکاری با ما

  نام و نام خانوادگی

  نام پدر

  رشته تحصیلی

  مقطع تحصیلی

  دیپلمفوق دیپلمکارشناسیکارشناسی ارشددکترا

  معدل آخرین مدرک

  وضعیت نظام وظیفه

  مشمول خدمتمعافپایان خدمتدر حال خدمت

  حقوق درخواستی

  تخصص

  تجربه کاری

  توضیحات اضافی

  ایمیل

  شماره تماس

  فایل رزومه